Ogłoszenia

1 2 następna

2018.12.31 Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Wejdź na rynek pracy z POWERem”

Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy dla 156 osób w wieku 15-29 lat, w tym niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, bez pracy (130 osób biernych zawodowo i 25 bezrobotnych , w tym 12 osób długotrwale bezrobotnych), nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu(młodzież NEET) nie zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w okresie 01.01.2017-31.12.2018 r.

Niniejszy projekt zakładał aktywizację zawodowo-edukacyjną dla 156 os. w wieku 15-29 lat obejmującą:

  • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem IPD,
  • Poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy- dostępne w sposób ciągły
Realizacja kompleksowego wsparcia doprowadziła do usamodzielnienia się UP i uniezależnienia od finałowej pomocy instytucjonalnej poprzez zwiększenie ich możliwości do zatrudnienia dzięki wyposażeniu ich w pakiet wymaganych przez pracodawców umiejętności miękkich, kwalifikacji, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego.

Realizacja wsparcia zwiększyła możliwość uczestników do podjęcia pracy i w konsekwencji doprowadziła do podjęcia zatrudnienia:
  • wśród Uczestników długotrwale bezrobotnych - na poziomie 70%
  • wśród Uczestników o niskich o niskich kwalifikacjach – na poziomie 49%
  • wśród Uczestników z niepełnosprawnością – na poziomie 17%
  • wśród Uczestników nie kwalifikujących się do wyżej wymienionych grup – na poziomie 74%

1 2 następna