Odnośniki: Europejski Fundusz Społeczny   Fundusze Europejskie Program Regionalny

HUMANEO jest stowarzyszeniem, którego celem statutowym jest promowanie idei społeczeństwa informacyjnego, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań IT, wspieranie kształcenia ustawicznego i postaw przedsiębiorczych.

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na rzecz aktywizacji zawodowej, którego misją jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez podejmowanie działań o innowacyjnym charakterze, opartych na wiedzy i najlepszych praktykach branżowych. HUMANEO to zespół ludzi, którzy łącząc pasję z działaniem, opracowują i wprowadzają innowacyjne rozwiązania odpowiadając na realne potrzeby pracodawców oraz społeczeństwa obywatelskiego. W podejmowanych przez nas inicjatywach, potrzeby człowieka znajdują się w centrum. Skutecznie na nie odpowiadamy, wykorzystując systemy walidacji kwalifikacji: informatycznych ECCC (European Computer Competence Certyficate), językowych TGLS (The Global Language System) oraz zawodowych VCC (Vocational Competence Certificate).

Prowadzimy kompleksowe działania w zakresie edukacji pozaformalnej. Organizujemy szkolenia, potwierdzamy efekty kształcenia poprzez egzaminy zewnętrzne teoretyczne i praktyczne, zakończone możliwością uzyskania kwalifikacji. Wydajemy podręczniki z obszarów zawodowych i informatycznych.

Współpracujemy z kadrą ekspercką odpowiedzialną za merytoryczne i metodologiczne opracowanie systemu jakości kształcenia zgodnie z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Nieprzerwanie poszerzamy sieć partnerską, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Współpracujemy z akredytowanymi trenerami i egzaminatorami. Współpracujemy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, włączając się w opracowanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, w szczególności z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jak również z Regionalnych Programów Operacyjnych.