Odnośniki: Europejski Fundusz Społeczny   Fundusze Europejskie Program Regionalny

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
pt. „Wejdź na rynek pracy z POWERem”
Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16
Beneficjent: stowarzyszenie Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Mikołaja Reja 20
upubliczniony w dniu 02.01.2017r. na stronie internetowej projektu, mieszczącej się pod adresem www.wnrpzp.pl, w siedzibie Humaneo oraz w biurze projektu.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin rekrutacji w projekcie (dalej „Regulamin”) określa szczegółowe zasady rekrutacji uczestników do projektu pt. „Wejdź na rynek pracy z POWERem”.
 2. Projekt pt. „Wejdź na rynek pracy z POWERem” realizowany jest przez stowarzyszenie Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 12
 3. Biuro projektu znajduje się w Mysłowicach pod adresem 41-400 Mysłowice ul. Obrzeżna Północna 17b, z dostępem dla osób niepełnosprawnych w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 220, Pawilon 1, pok. 111
 4. Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 5. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
 6. Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu osobiście, telefonicznie - numer 518 293 884 lub e-mail-owo lukasz.grajewski@humaneo.pl lub agnieszka.seweryn@humaneo.pl
 7. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze projektu oraz na stronie www.wnrpzp.pl, jak również podczas spotkań rekrutacyjnych organizowanych w ramach projektu.
 8. Wartość projektu to 1 831 939,20 zł, w tym 1 740 342,24 zł dofinansowania ze środków publicznych (EFS i budżet państwa)
 9. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 10. Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

§2.
Definicje

  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Projekcie - należy przez to rozumieć projekt pt. „Wejdź na rynek pracy z POWERem” realizowany przez stowarzyszenie Humaneo i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 2. Beneficjencie (realizatorze projektu) - należy przez to rozumieć stowarzyszenie Humaneo;
 3. Kandydacie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która złożyła dokumenty rekrutacyjne wymagane na etapie rekrutacji, wskazane w niniejszym Regulaminie;
 4. Uczestniku projektu - należy przez to rozumieć kandydata, który został zakwalifikowany do projektu pt. „Wejdź na rynek pracy z POWERem” i skorzysta z co najmniej z jednej formy wsparcia zaproponowanych w Projekcie;
 5. Osobach bezrobotnych – należy przez to rozumieć osobę pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeśli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych
 6. Osoby długotrwale bezrobotne - należy przez to rozumieć (w zależności od wieku):
  • młodzież (<25 lat) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),
  • dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
  Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
 7. Osoby bierne zawodowo - należy przez to rozumieć osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo;
 8. Osoby o niskich kwalifikacjach – należy przez to rozumieć osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED;
 9. Osoby z niepełnosprawnościami - należy przez to rozumieć osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375z późn. zm.);
 10. Osoby z kategorii NEET- należy przez to rozumieć zgodnie z definicją PO WER 2014-2020 osoby w wieku 15-29 lat , które spełniają łącznie 3 warunki: nie pracują (tj. os. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestnicy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i nie szkoli (tj. nie uczestnicy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie). Za rozpoczęcie udziału w projekcie, co do zasady, uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Niemniej, dopuszcza się, aby moment rozpoczęcia udziału w projekcie był zbieżny z momentem zrekrutowania do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie;
 11. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin rekrutacji do projektu pt. „Wejdź na rynek pracy z POWERem” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 12. Miejscu zamieszkania - należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 13. Stronie internetowej projektu - należy przez to rozumieć stronę: http://wnrpzp.humaneo.pl/
 14. Dzień przystąpienia / rozpoczęcia udziału w projekcie - należy przez to rozumieć dzień przystąpienia do pierwszej formy wsparcia;
 15. Czas realizacji projektu - od 01.01.2017 r. do 31.05.2018 r

§3.
Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikami projektu (152 osoby /92K i 60M/) mogą być wyłącznie osoby młode w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją w PO WER), niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, które należą do jednej z poniższych grup:
  • osoby bierne zawodowo (co najmniej 127 osób (76K/51M)),
  • osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP - 25 osób (14K/11M), w tym co najmniej 12 (8K/4M)
  • osób długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP,
  • osoby z niepełnosprawnościami - co najmniej 11 osób (7K/4M).
 2. Uczestnikami projektu mogą być osoby wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu zamieszkujące w województwie śląskim (w rozumieniu Kodeksu cywilnego). Osoby biorą udział w projekcie z własnej inicjatywy.
 3. Uczestnicy wyrażą zgodę na wpisanie na listę podstawową lub rezerwową uczestników projektu.
 4. Uczestnicy wyraża zgodę na zweryfikowanie swoich danych osobowych z dokumentem tożsamości (przez pracownika projektu).
 5. Uczestnicy wyrażą zgodę na przeprowadzenie w trakcie rekrutacji diagnozy motywacji i predyspozycji zawodowych w celu wyłonienia osób najbardziej zmotywowanych do zmiany sytuacji na rynku pracy.
 6. Uczestnicy zobowiążą się brać udział we wszystkich zaplanowanych dla niego formach wsparcia.
 7. Uczestnicy zobowiążą się podpisać w dniu pierwszej formy wsparcia umowę o uczestnictwo w projekcie wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu.
 8. Uczestnicy złożą kompletne oświadczenie rekrutacyjne.
 9. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 152 osób (92K/60M) w wieku 15-29 lat, w tym niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie woj. Śląskiego, bez pracy (127 osób biernych zawodowo i 25 osób bezrobotnych, w tym 12 osób długotrwale bezrobotnych), nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), nie zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w okresie 1.01.2017-31.12.2018r.
 10. Wykluczeniu z udziału w projekcie podlegają:
  • grupa osób określona jak grupa docelowa dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER tj. z wyłączeniem młodzieży z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej, matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu), absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu), matki przebywające w domach samotnej matki, osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
  • osoby odbywające karę pozbawienia wolności oraz osoby, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym do osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy i skierowanych do objęcia Programem Aktywizacja i Integracja w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).
 11. Beneficjent zastrzega sobie prawo takiego doboru uczestników/czek spełniających kryteria zawarte w §3 pkt 1 i 2, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.

§4.
Rekrutacja

 1. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa śląskiego zgodnie z zasadą bezstronności, rzetelności, jawności, przejrzystości i równości szans, w tym płci i niedyskryminacji w dwóch edycjach.
 2. Terminy rekrutacji: 01-02.2017 r. i 06-07.2017 r. i 05.2018 r.
 3. Informacje o zakwalifikowaniu do projektu zostaną przekazane Uczestnikowi listownie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, listy z nadanym numerem będą umieszczone na stronie projektu.
 4. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do biura projektu w formie papierowej (rekomendowany sposób) lub elektronicznej (jako scan) na adres e-mail: wnrpzp@humaneo.pl W przypadku przedłożenia dokumentów elektroniczne kandydat zobowiązuje się dostarczyć do HUMANEO oryginały dokumentów w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej. Kandydaci przedkładają oświadczenie rekrutacyjne załączone do niniejszego regulaminu.
 5. Ocena formularzy rekrutacyjnych dokonywana jest w oparciu o kryteria formalne i kryteria premiujące.
   Kryteria formalne (weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego i załączników, ocena spełnia/nie spełnia):
  • wiek 15-29 lat,
  • status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
  • brak uczestnictwa w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • brak uczestnictwa w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy finansowanej ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni,
  • miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem cywilnym na terenie województwa śląskiego.
   Kryteria premiujące (weryfikacja na podstawie oświadczeń i zaświadczeń):
  • osoby długotrwale bezrobotne - +5 pkt.
  • orzeczenie o niepełnosprawności - +5 pkt.
  • brak kwalifikacji zawodowych/brak doświadczenia zawodowego - +4 pkt.
   Osoby niepełnosprawne dodatkowo przedkładają orzeczenie o niepełnosprawności (jako kopię potwierdzoną przez Uczestnika za zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu). 70 osób z największą liczbą punktów przejdzie do następnego etapu, tj. rozmowa rekrutacyjna (1h/os).
 6. Rozmowa rekrutacyjna przeprowadzana jest przez doradcę zawodowego. Doradca zawodowy przeprowadza analizę motywacji (0-15 pkt: wyższy poziom = więcej pkt) i predyspozycji zawodowych (0-10 pkt: lepsze dopasowanie do wsparcia zaplanowanego w projekcie = więcej punktów) za pomocą odpowiednich testów oraz wywiadu.
 7. W każdej edycji rekrutacji zostanie sporządzona lista 60 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa (wszystkie dane z podziałem na płeć);
 8. W przypadku rezygnacji uczestnika osoby z listy będą mogły przystąpić do projektu (adekwatne kryterium płci i niepełnosprawność). Osoby z listy rezerwowej mają pierwszeństwo udziału w kolejnej edycji rekrutacji, pod warunkiem złożenia oświadczenia, ze nie zmieniła się ich sytuacja zawodowa.
 9. O kolejności na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń - w przypadku osób o identycznej sumie punktów.
 10. O rezultatach rekrutacji wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo, lnumery będą także umieszczone na stronie projektu.
 11. Beneficjent zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczeniu lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji w danych okresach realizacji Projektu w zależności od potrzeb oraz o ewentualnych zmianach liczb uczestników/czek Projektu po uzyskaniu zgody IP, na podstawie zmienionego wniosku o dofinansowanie.
 12. Dokumenty rekrutacyjne uczestników/czek Projektu gromadzone są w biurze projektu.

§5.

 1. Humaneo zobowiązuje się do:
  • realizacji Projektu zgodnie z zapisami aktualnego wniosku o dofinansowanie,
  • zapewnienia Uczestnikowi udziału w formach wsparcia przewidzianych w projekcie, zgodnie z przeprowadzoną identyfikację potrzeb i diagnozowaniem możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, który w momencie jego przyjęcia przez obie strony (Uczestnika i Beneficjenta) staje się integralną częścią umowy o udział w projekcie, włączając w to ew. zmiany powyższego Planu, dokonane w trakcie jego realizacji,
  • zapewnienia właściwego nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad formami wsparcia, w których bierze udział Uczestnik,
  • zapewnieniu personelu i wykonawców posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe,
  • zapewnienia sal wyposażonych w odpowiedni sprzęt a gdy zajdzie taka potrzeba odpowiednie ułatwienia dla osób niepełnosprawnych,
  • zapewnienie właściwego potwierdzenia nabytych przez Uczestnika kompetencji i doświadczenia zawodowego.
 2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
  • aktywnego udziału we wszystkich przewidzianych dla niego formach wsparcia,
  • obecności na zajęciach zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami przedstawionymi każdorazowo w pierwszym dniu poszczególnych form wsparcia, w której weźmie udział Uczestnik,
  • złożenia na każde żądanie Beneficjenta oświadczeń, zaświadczeń lub dokumentów dotyczących spełnienia przez niego warunków udziału w Projekcie oraz przekazania danych osobowych na potrzeby rozliczenia Projektu, w szczególności w zakresie określonych w oświadczeniu rekrutacyjnym (formularzu),
  • udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań projektowych, w tym po zakończeniu udziału w Projekcie,
  • nie narażania Beneficjenta na szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania Uczestnika, w szczególności skutkujące powstaniem w Projekcie kosztów niekwalifikowanych a w przypadku ich powstania do naprawienia szkody poniesionej przez Beneficjenta.
 3. Obligatoryjne formy wsparcia w ramach projektu to:
  • identyfikację potrzeb i diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego wraz z opracowaniem IPD,
  • poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy dostępne w sposób ciągły.
 4. Fakultatywne formy wsparcia w ramach projektu to:
  • szkolenia kończące się egzaminem i wydaniem certyfikatu, potwierdzającego nabyte kwalifikacje,
  • staże (3 miesięcy), spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży.
 5. Poszczególne formy wsparcia będą realizowane w województwie śląskim.

§6.

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w momencie przyjęcia go przez Kierownika projektu.
 2. Wszelkie zmiany w regulaminie dokonuje Kierownik projektu i ogłasza je na stronie Internetowej projektu.
 3. Do niniejszego regulaminu załączono następujące dokumenty rekrutacyjne stanowiące jego integralną część:
  • Umowa uczestnika;
  • Oświadczenie o przetwarzaniu wizerunku;
  • Oświadczenie o kwalifikowalności;
  • Oświadczenie rekrutacyjne;
  • Diagnoza potencjału.